Naša činnosť

Družstvo hospodári na výmere cca 3946 ha p. p., z toho 3911 ha ornej pôdy na 13 katastrálnych územiach. V rastlinnej výrobe pestujeme pšenicu, jačmeň, hrach, ovos, kukuricu na zrno, repku, cukrovú repu a bielkovinové krmoviny. V rastlinnej výrobe pri sejbe repky, obilnín, hrachu a kukurice praktizujeme minimalizáciu spracovania pôdy systémom HORSCH. Družstvo poskytuje služby v pozberovej úprave obilia.

V živočíšnej výrobe sa zaoberáme výrobou mlieka, mäsa HD a brojlerov. Ročný objem výroby mlieka je 4,8 mil. litrov s úžitkovosťou 24,31 litra/doj­nicu/deň, ďalej je to výkrm brojlerov s ročnou produkciou vyše 580 ton a výkrm HD s ročnou produkciou 193 ton mäsa. Chovajú sa kravy s trhovou produkciou mlieka. Priemerná denná produkcia mlieka je 13,5 tis. litrov.  Chová sa plemeno Slovenský strakatý dobytok na farme Prašice a Holštejnský dobytok na farme Velušovce, oba chovy sú uznané ako šľachtiteľské. Chov jalovíc je orientovaný na farme Hôrka.

Rastlinná výroba

Družstvo sa špecializuje na výrobu hustosiatych obilnín a to najmä na pšenicu potravinársku, ktorej podiel na hustosiatych obilninách dosahuje vyše 80 %. Z ostatných hustosiatych obilnín sú to jarný jačmeň a v menšej miere ovos. Kukurica na zrno sa pestuje každoročne na ploche okolo 450 ha. Rastlinná výroba sa podieľa cca. 51 % na dosahovaných tržbách družstva.

Živočíšna výroba

V našom mliečnom automate nájdete mlieko, ktoré:

  • je vždy čerstvé,
  • je nepasterizované,
  • je vhodné na domácu prípravu jogurtov, zákvasov, tvarohu, čerstvých syrov, …
  • je neodstredené – s vysokým obsahom tuku,
  • má výnimočnú smotanovú chuť.
Rozbory

Ďalším predmetom činnosti je činnosť chemického agro-laboratória, kde sa robia rozbory krmív, kŕmnych zmesí, pôdy a nadzemných častí rastlín.

Oblasti laboratórnych rozborov

pôda: pH/KCl, fosfor, draslík, horčík, humus
krmivá a kŕmne zmesi: sušina, popol, vláknina, NL, P, K, Mg, Ca, Na, KVV, CK, NH3, PH, kyseliny octová, maslová a mliečna
nadzemné časti rastlín: N, P, Mg, K, Ca a rýchla sušina

Žatevné práce

Družstvo ponúka v žatevných prácach služby obilnými kombajnmi CLAAS – zber obilnín, repky, kukurice aj s drvením rastlinných zvyškov.

ppdprasice.sk - Poľnohospodársko – podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce